Apify - đơn giản hóa việc xây dựng RESTful API, thậm chí không cần viết code
API
19
restful
15
Laravel
43
Lumen
4
White

Phu Luong viết ngày 23/07/2018

Hà Nội một ngày mưa bì bõm. Nếu bạn có những dòng suy nghĩ sau đây thì có thể đọc bài viết của mình cho đỡ buồn:

 • Bạn muốn ở nhà ôm máy tính hơn là ra đường trong thời tiết mưa gió
 • Bạn đã từng làm việc với API hoặc từng viết API
 • Đồng ý là hiện tại RESTful API là một chuẩn phổ biến để xây dựng API
 • Bạn không chắc RESTful API của bạn có đúng là một RESTful API
 • Công việc viết API đôi lúc làm bạn có cảm giác làm lại công việc của ngày hôm qua, làm bạn thấy nhàm chán
 • Tỉ dụ bạn làm mobile app, công việc của bạn không phải viết API nhưng bạn cảm thấy phiền toái khi phải phụ thuộc vào 1 team khác đảm nhận việc này

Trong phạm vi bài viết mình muốn giới thiệu đến các bạn Apify - thư viện hỗ trợ lập trình viên phát triển RESTful API nhanh chóng và dễ dàng hơn. Thư viện này được phát triển không phải từ một cách tư duy cao siêu nào đó mà từ chính nhu cầu thiết thực trong công ty mình khi mà mình nhận thấy những vấn đề như:

 • Công ty có rất nhiều dự án và hầu hết đều cần đến API
 • Các nhóm trong công ty thường có những chuẩn API khác nhau
 • Một số lập trình viên nhóm mobile không thể đảm nhận việc viết API
 • Công việc viết API rất quan trọng nhưng cũng dễ gây nhàm chán cho lập trình viên

Đã có nhiều thư viện, công cụ để lập trình viên giải quyết các vấn đề liên quan tới RESTful API và Apify cũng chỉ là một giải pháp xuất phát từ cách nhìn nhận của một nhóm lập trình viên, mình không cố tạo ra một công cụ giải quyết hết tất cả các trường hợp sử dụng mà mục tiêu là cân bằng giữa tính tổng quát và khả năng mềm dẻo, tùy biến cao. Điều đó có nghĩa là với Apify lập trình viên có thể tạo ra những API service mà không cần viết bất cứ dòng code nào cũng như hoàn toàn có thể tùy biến hay tạo mới các hàm API theo nhu cầu sử dụng của riêng mình một cách dễ dàng.

Ưu điểm của RESTful API là sự tinh gọn - để xây dựng nó theo mình chỉ cần 1 nền tảng công nghệ là đủ, giữa vô vàn lựa chọn mình nhận thấy PHP và MySQL là sự kết hợp tuyệt vời cả về sự ổn định hiệu năng cũng như khả năng triển khai nhanh chóng trong chính các dự án của công ty mình. Giải pháp là mình sẽ đóng gói Apify như là một composer package dùng cho Laravel/Lumen Framework.

Tóm lại Apify giải quyết được các vấn đề:

 • Đơn giản hóa việc xây dựng API service
 • Tạo ra một quy chuẩn về URI, Request, Response… cho RESTful API
 • Tùy biến theo nhu cầu: định nghĩa các relationship phức tạp, authorization, caching, tích hợp với các hệ thống khác...
 • Làm công việc viết API trở nên bớt nhàm chán

Hiện tại thư viện này đang được dùng trong nhiều dự án của công ty cũng như của cá nhân mình, vì thế nó sẽ được nâng cấp thường xuyên vì những nhu cầu thực tế, hy vọng cũng phần nào giúp ích được cho cộng động lập trình viên trong việc tiết kiệm thời gian viết API hay đơn giản chỉ là đóng góp thêm một bài viết

Các bạn có thể tham khảo source code trên Github của mình https://github.com/phult/apify, hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn làm việc với thư viện này, nó được mình lấy từ README.md, mình nghĩ không nên viết một tài liệu hướng dẫn bằng Tiếng Việt nữa vì hướng dẫn này đã đủ ngắn gọn và dễ hiểu, cũng để tránh việc làm thay đổi bản chất của những thuật ngữ chuyên ngành, ngoài ra mình làm không tốt trong việc viết tài liệu hướng dẫn, đây cũng là điểm yếu chung của nhiều anh em lập trình viên.

Apify

A pretty library to help developers build RESTful APIs lightly, quickly and properly even without writing code.

It's always easy to customize to suit any need such as defining data relationships, authorization, caching, communicating or integrating into other systems.

Features

 • Serves RESTful APIs for any MySql database
  • Pagination
  • Sorting
  • Selection
  • Grouping, Having
  • Filtering
  • Relationships
  • Metadata
 • Supports Event Bus

Use HTTP clients like Postman to invoke RESTful API calls.

Combine with API Gateway is also recommended to build a completely development environment for microservice.

Installation

Apify is packed as a composer package. So it's installed quickly in 2 steps

 1. Require the composer package

  composer require megaads/apify

 2. Register the provider:

  Megaads\Apify\ApifyServiceProvider

System requirements

 • PHP: >= 5.6
 • Laravel/ Lumen Framework: 5.4.*
 • MySQL
 • Message queue server: optional

API Overview

HTTP Method API URL Description
GET /api/entity List all records of table that match the query
GET /api/entity/:id Retrieve a record by primary key :id
POST /api/entity Insert a new record, bulk inserting is also avaiable
PUT /api/entity/:id Replaces existed record with new one
PATCH /api/entity/:id Update record element by primary key
DELETE /api/entity/:id Delete a record by primary key
DELETE /api/entity Delete bulk records that match the query
POST /api/upload Upload a file

Pagination

Parameter Required Default Description
page_id No 0 Page index, start at 0
page_size No 50 Number of rows to retrieve per page
/api/post?page_id=2&page_size=20

Sorting

Order by multiple columns using sorts parameter

Sort ascending

/api/post?sorts=user_id

Sort descending

/api/post?sorts=-created_at

Sort by multiple columns

/api/post?sorts=user_id,-created_at

Selection

Select columns from the records using fields parameter. SQL aggregate functions such as COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG, SQL aliases are also available

/api/post?fields=id,content,user_id,sum(view_count) as view_sum

Group By

Group the result-set by one or more columns using groups parameter and combine with aggregate functions using Selection

/api/post?fields=user_id,sum(view_count)&groups=user_id

Filtering

Operator Condition For example
= Equal to /api/post?filters=user_id=1
!= Not equal /api/post?filters=user_id!=1
> Greater /api/post?filters=user_id>1
>= Greater or equal /api/post?filters=user_id>=1
< Less /api/post?filters=user_id<1
<= Less or equal /api/post?filters=user_id<=1
={} In /api/post?filters=user_id={1;2;3}
!={} Not in /api/post?filters=user_id!={1;2;3}
=[] Between /api/post?filters=user_id=[1;20]
!=[] Not between /api/post?filters=user_id!=[1;20]
~ Like /api/post?filters=title~hello
!~ Not like /api/post?filters=title!~hello

Apify supports filtering records based on more than one AND, NOT condition by using comma. For example:

/api/post?filters=user_id=1,status={enabled;pending},tile~hello,view_count!=null

Complex conditions that combine AND, OR and NOT will be available soon.

Entity conventions

Apify works by a simple mechanism, looking for a model class that correspond to the API entity, otherwise the API entity will be matched to a suitable DB table. That means no model class is required to create, do it only in the case of defining relationships, customizing.

So API entity name should follow one of the conventions:

 • The API entity name is the same as a model class name

 • Or the API entity name in snake_case that correspond to a model class with the name in CamelCase

 • Or the API entity name is the same as a DB table name

Relationships

Apify is packed into a Laravel/ Lumen package so relationships also are defined as methods on Eloquent model classes.

See Laravel docs for details: https://laravel.com/docs/5.6/eloquent-relationships

Let's consider the following relationship definations:

 • A Nation has many City (one-to-many relationship)
namespace App\Models;
class Nation extends \Apify\Models\BaseModel {
  protected $table = 'location_nation';
  public function cities() {
    return $this->hasMany('App\Models\City', 'nation_id', id);
  }
}
 • A City belongs to a Nation (many-to-one relationship)
 • A City has many District (one-to-many relationship)
namespace App\Models;
class City extends \Apify\Models\BaseModel {
  protected $table = 'location_city';
  public function nation() {
    return $this->belongsTo('App\Models\Nation', 'nation_id');
  }
  public function districts() {
    return $this->hasMany('App\Models\District', 'city_id', id);
  }
}
 • A District belongs to a City (many-to-one relationship)
namespace App\Models;
class District extends \Apify\Models\BaseModel {
  protected $table = 'location_district';
  public function city() {
    return $this->belongsTo('App\Models\City', 'city_id');
  }
}  

Selection on relationships

Apify provides the ability to embed relational data into the results using embeds parameter

For example

/api/nation?embeds=cities
/api/city?embeds=nation,districts
/api/district?embeds=city

Even nested relationships

/api/nation?embeds=cities.districts
/api/district?embeds=city.nation

Filtering on relationships

/api/city?filters=nation.location_code=EU,districts.name~land

Metric

metric=get (by default): Retrieve all records that match the query

/api/post

or

/api/post?metric=get

Response format

{
  "meta": {
    "has_next": true,
    "total_count": 100,
    "page_count": 2,
    "page_size": 50,
    "page_id": 0
  },
  "result": [],
  "status": "successful"
}

metric=first: Retrieve the first record that matchs the query

/api/post?metric=first

Response format

{  
  "result": {},
  "status": "successful"
}

metric=count: Retrieve the number of records that match the query

/api/post?metric=count

Response format

{  
  "result": 50,
  "status": "successful"
}

metric=increment/ decrement: Provides convenient methods for incrementing or decrementing the value of a selected column

/api/post?metric=increment&fields=view_count

Response format

{  
  "result": 1,
  "status": "successful"
}

Event Bus

Is being updated ...

.env configurations

Key Default value Description
APIFY_PREFIX_URL api API URL prefix
APIFY_MODEL_NAMESPACE App\Models Models namespace
APIFY_UPLOAD_PATH /home/upload Upload path
APIFY_MQ_ENABLE false Enable / Disable Message queue (Event Bus)
APIFY_MQ_HOST Message queue server host
APIFY_MQ_PORT Message queue server port
APIFY_MQ_USERNAME Message queue authentication - username
APIFY_MQ_PASSWORD Message queue authentication - password

License

The Apify is open-sourced software licensed under the MIT license

Contact us/ Instant feedback

Email: phult.contact@gmail.com

Skype: phult.bk

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Phu Luong

1 bài viết.
12 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
22 3
Giao diện lập trình ứng dụng, còn gọi là API (Application Programming Interface) là chương trình cho phép người dùng sử dụng các phương thức của mộ...
chuong2v viết gần 7 năm trước
22 3
White
14 5
Setup hệ thống Api với Nodejs trong 1 nốt nhạc Mục đích bài viết là sẽ giúp setup hệ thống api cơ bản, và cung cấp giao diện admin để thao tác với...
Xaolonist viết 5 năm trước
14 5
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
12 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!