[Android] Dagger 2 - Phần III - 2: The time of our dependencies
android
87
dependency injection
18
dagger
6
White

Hoa Anh Tú viết ngày 23/04/2021

Bài viết là phần thứ III của series bài học vỡ lòng về Dagger 2. Nếu bạn chưa đọc các phần trước, bạn có thể ghi danh vào lớp học tại đây

Các bài học để lên lớp

 1. [Android] Dagger 2 - Phần I: Basic principles
 2. [Android] Dagger 2 - Phần II: Into the Dagger 2
 3. [Android] Dagger 2 - Phần III - 1: The time of our dependencies
 4. [Android] Dagger 2 - Phần III - 2: The time of our dependencies
 5. [Android] Dagger 2 - Phần IV: A new horizon

Trong bài học trước...

Chúng ta đã tìm hiểu cách xây dựng thêm các component, từ đó chia dependency graph của chương trình thành những phần nhỏ hơn để dễ bề cai trị. Cùng với đó, chúng ta đã biết tại sao phải sử dụng các scope annotation và cách sử dụng chúng như thế nào.

Đi vào bài học hôm nay...

Tuy những dependency graph nhỏ hơn đã được định nghĩa, những phần này vẫn chưa được sắp xếp sao cho khớp với nhau bởi chúng ta chưa chỉ cho Dagger biết mối liên hệ giữa các miếng ghép này là gì. Bài viết này sẽ giải quyết nốt vấn đề còn dơ dảng ấy.

Photo by JOHN TOWNER on Unsplash

Trước khi đi vào phần cầm tay chỉ việc, chúng ta sẽ nhìn lại từng component xem các dependency mà component đang provide là gì

Như hình trên, chúng ta thấy có 3 component tương ứng với 3 scope khác nhau. Mỗi scope thể hiện một vòng đời của dependency mà component đó provide. Chính vì sự khác nhau về vòng đời này mà không phải class nào cũng chỉ sử dụng các dependency được provide từ 1 component duy nhất, VD: MainRepository được provide bởi ActivityComponent nhưng lại cần dependency là ApiHelper được provide bởi ApplicationComponentLoggedUserInfo được provide bởi UserComponent.

Để giải quyết vấn đề về sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các component như trên, chúng ta cần link các component lại với nhau. Dagger cung cấp cho chúng ta 2 lựa chọn để làm việc đó:

 • Component dependency
 • Subcomponent

Component dependency

Lựa chọn này được Google mang từ Dagger 1 lên nhưng khá lạ là official document của Dagger 2 hiện tại gần như không đề cập đến cách implement này. Việc này theo cá nhân mình là bởi cách implement này phức tạp và khó nắm bắt hơn so với Subcomponent. Tuy nhiên, với các ứng dụng multi-module mà mỗi module lại có các component thì đây là cách bắt buộc chúng ta phải sử dụng. Xem thêm Issue Subcomponent vs Component dependency

Những đặc điểm của kiểu implement này là:

 • Mối quan hệ giữa 2 component là mối quan hệ phụ thuộc (hay có thể coi là has-a) nên 2 component thực chất là độc lập với nhau.
 • Component phụ thuộc (component có scope hẹp hơn) và component cần phụ thuộc (component có scope rộng hơn) không được dùng chung một scope annotation. Xem thêm ở đây
 • Component cần phụ thuộc bắt buộc phải khai báo các dependency muốn chia sẻ cho component phụ thuộc
 • Một component có thể phụ thuộc vào nhiều component

Với chương trình đang xét, chúng ta có một số phân tích như sau:

 • Chúng ta thấy UserComponent sẽ provide MainRepositoryMainRepository lại cần ApiHelper được provide bởi ApplicationComponent. Bởi vậy, UserComponent cần phụ thuộc vào ApplicationComponent
 • Tương tự với phân tích ở trên, ActivityComponent cũng cần phụ thuộc vào ApplicationComponent.

Sau khi đã phân tích, chúng ta sẽ bắt tay vào implement component dependency. Các bước để implement là:

 1. Chúng ta cần khai báo ở các dependency phụ thuộc rằng dependency cần phụ thuộc là gì bằng cách khai báo ở phía sau annotation @Component

  @Component(dependencies = [ApplicationComponent::class], modules = [UserModule::class, PresenterUserModule::class, RepositoryUserModule::class])
  @LoggedUserScope
  interface UserComponent { ... }
  
  @Component(dependencies = [ApplicationComponent::class],modules = [PresenterModule::class, RepositoryModule::class])
  @ActivityScope
  interface ActivityComponent { ... }
  
 2. Khai báo những dependency cần được lấy ra từ component phụ thuộc. Chúng ta làm điều này bằng cách khai báo những function không có tham số và có kiểu trả về là kiểu của dependency cần lấy ra.

  @Singleton
  @Component(modules = [UtilsModule::class, ApiModule::class])
  interface ApplicationComponent {
  
  fun userManager(): UserManager
  
  fun apiHelper(): ApiHelper
  
  fun dbHelper(): DbHelper
  
  fun preferenceHelper(): PreferenceHelper
  }
  
 3. Khởi tạo component: Vì UserComponent phụ thuộc vào ApplicationComponent nên khi khởi tạo UserComponent, chúng ta cần truyền 1 instance của ApplicationComponent từ bên ngoài vào (có thể nói đây là manual depedency injection khi chúng ta phải tự truyền vào). Mặc định, Dagger sẽ gen cho chúng ta một class Builder của component và bên trong Builder đó 1 function để truyền component phụ thuộc vào:

  val userComponent = DaggerUserComponent.builder()
      .applicationComponent((context as MyApplication).applicationComponent)
      .build()
  
  val activityComponent = DaggerActivityComponent.builder()
      .applicationComponent((application as MyApplication).applicationComponent)
      .build()
  

Subcomponent

Lựa chọn này mới được Google giới thiệu từ Dagger 2. Một số đặc điểm của cách implement này là:

 • Mối quan hệ giữa 2 component là mối quan hệ cha con (hay có thể coi là kế thừa - is-a) nên 2 component có phần gắn với nhau chặt hơn.
 • Tương tự như component dependency, 2 component không được dùng chung một scope annotation bởi nó sẽ gây ra a circular dependency làm Dagger không biết khởi tạo thế nào.
 • Vì là mối quan hệ cha con nên subcomponent sẽ kế thừa tất cả những dependency mà parent-component đã provide. Bởi vậy, chúng ta không cần khai báo cụ thể những dependency nào muốn chia sẻ như với component dependency nữa.
 • Một subcomponent chỉ có thể có một parent-component duy nhất.

Tương tự như bước phân tích với component dependency, chúng ta sẽ đi đến kết luật:

 • UserComponent sẽ là subcomponent của ApplicationComponent
 • ActivityComponent sẽ là subcomponent của ApplicationComponent

Các bước để implement subcomponent là:

 1. Sử dụng annotation @Subcomponent để khai báo các component con thay vì @Component. Ngoài ra, chúng ta cần khai báo thêm một interface Factory để khởi tạo subcomponent

  @Subcomponent(modules = [UserModule::class, PresenterUserModule::class, RepositoryUserModule::class])
  @LoggedUserScope
  interface UserComponent {
  
   @Subcomponent.Factory
   interface Factory {
  
     fun create() : UserComponent
   }
  }
  
  @Subcomponent(modules = [PresenterModule::class, RepositoryModule::class])
  @ActivityScope
  interface ActivityComponent {
  
   @Subcomponent.Factory
   interface Factory {
  
     fun create() : ActivityComponent
   }
  }
  

  Note: Subcomponent Factory phải có một function trả về component và chúng ta sẽ sử dụng function đó để khởi tạo component. Ngoài ra, để truyền một dependency mà không thể được khởi tạo bên trong dependency graph, chúng ta có thể sử dụng @BindInstance. Xem thêm ở Dagger 2 - Phần IV

 2. Khai báo thêm một module cho component cha và list ra tất cả những subcomponent mà nó có bên trong module vừa định nghĩa.

  @Module(subcomponents = [UserComponent::class, ActivityComponent::class])
  class ApplicationSubComponent
  
  @Singleton
  @Component(modules = [ApplicationSubComponent::class, ...])
  interface ApplicationComponent { ... }
  
 3. Khai báo một function không tham số ở component cha và trả về kiểu Factory của subcomponent. Chúng ta sẽ sử dụng function này để có thể truy cập và khởi tạo subcomponent từ bên ngoài.

  @Singleton
  @Component(modules = [ApplicationSubComponent::class, UtilsModule::class, ApiModule::class])
  interface ApplicationComponent {
  
   fun userComponentFactory(): UserComponent.Factory
  
   fun activityComponentFactory(): ActivityComponent.Factory
  }
  
 4. Khởi tạo subcomponent

  val userComponent = (context as MyApplication).applicationComponent
      .userComponentFactory()
      .create()
  
  val activityComponent = (application as MyApplication).applicationComponent
      .activityComponentFactory()
      .create()
  

  Note: Chúng ta có thể nhận ra một sự khác nhau ở đây giữa subcomponentcomponent dependency khi Dagger không gen cho chúng ta các class implement component như DaggerUserComponent hay DaggerActivityComponent trong trường hợp sử dụng kiểu implement subcomponent. Đó là bởi vì thực chất các subcomponent vẫn là một phần của component cha thay vì tách ra hẳn thành một component riêng biệt như đối với component dependency

Cùng nhìn lại

Vậy là với scope, component dependencysubcomponent, chúng ta đã có đủ các công cụ để fulfill được các yêu cầu về sự khác nhau trong vòng đời của các dependency. Từ đó, chương trình của chúng ta cũng sẽ được module hóa rõ ràng hơn và clean hơn. Và đến được đây, khi nhìn vào những đoạn code được Dagger gen, những sự dễ dàng trong việc thay đổi dependency khi việc thay đổi ở phía trên là cực kỳ ít, chúng ta cũng đã có thể mường tược được về những gì Dagger đã làm và sẽ làm cho chúng ta khi những chương trình trong thực tế lớn hơn nhiều so với ví dụ đã xét.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Hoa Anh Tú

8 bài viết.
16 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
17 8
Khi xây dựng một màn hình có dạng một list các item trong Android, ta sẽ phải thiết kế layout cho các item của list đó, list đó có thể như thế này ...
Hoa Anh Tú viết 4 năm trước
17 8
White
6 1
Tại Google I/O 2014, cùng với sự ra mắt của Android Lollipop, Google đã giới thiệu RecyclerView _a better ListView_ với nhiều cải tiến cho phép gia...
Hoa Anh Tú viết hơn 3 năm trước
6 1
White
6 1
Upload ảnh là một chức năng thường thấy ở các ứng dụng trên smartphone hiện nay. Tuy nhiên, khi upload một tấm ảnh lên, các ứng dụng thường sẽ scal...
Hoa Anh Tú viết hơn 3 năm trước
6 1
Bài viết liên quan
Male avatar
0 1
Introduction Dependency injection (DI) is a technique widely used in programming and well suited to Android development, where dependencies are pr...
Hades viết hơn 1 năm trước
0 1
White
0 0
Bài viết là phần thứ II của series bài học vỡ lòng về Dagger 2. Nếu bạn chưa đọc phần trước, bạn có thể ghi danh vào lớp học (Link) Các bài học đ...
Hoa Anh Tú viết 7 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
8 bài viết.
16 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!