[Android] Dagger 2 - Phần III - 1: The time of our dependencies
android
87
dependency injection
18
dagger
6
White

Hoa Anh Tú viết ngày 23/04/2021

Bài viết là phần thứ III của series bài học vỡ lòng về Dagger 2. Nếu bạn chưa đọc các phần trước, bạn có thể ghi danh vào lớp học tại đây

Các bài học để lên lớp

 1. [Android] Dagger 2 - Phần I: Basic principles
 2. [Android] Dagger 2 - Phần II: Into the Dagger 2
 3. [Android] Dagger 2 - Phần III - 1: The time of our dependencies
 4. [Android] Dagger 2 - Phần III - 2: The time of our dependencies
 5. [Android] Dagger 2 - Phần IV: A new horizon

Trong bài học trước...

Chúng ta đã tìm hiểu cách "mô hình hóa" các mối quan hệ giữa class và các dependency thông qua dependency graph. Tiếp đó, chúng ta xây dựng một ứng dụng đơn giản và từng bước áp dụng những annotation cơ bản trong Dagger 2 để khởi tạo các dependency.

Đi vào bài học hôm nay...

Chương trình ở phần III này sẽ tiếp tục scale up lên với thêm nhiều màn hình và chức năng. Khi đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với những vấn đề mới trong việc quản lý vòng đời của các dependency.

Photo by JOHN TOWNER on Unsplash

Chúng ta sẽ xây dựng thêm một màn hình để xác thực thông tin user (LoginActivity) trước khi đến với màn hình chính bên trong MainActivity. Tương tự như MainActivity, chúng ta cũng sẽ có các class ăn theo: LoginPresenter, LoginRepository và cả các implementation class của chúng.

class LoginActivity : FragmentActivity() {

  @Inject
  lateinit var mLoginPresenter: LoginPresenter

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    ...

    val userComponent = DaggerUserComponent.builder()
      .utilsModule(UtilsModule(this))
      .build()
    userComponent.inject(this)
  }
}

class LoginPresenterImpl @Inject constructor(var repository: LoginRepository) : LoginPresenter { ... }
class LoginRepositoryImpl @Inject constructor(var apiHelper: ApiHelper,
                       var preferenceHelper: PreferenceHelper,
                       var dbHelper: DbHelper) : LoginRepository { ... }

Các class này cũng sẽ được inject thông qua Dagger nên ta cũng phải thêm inject function vào component, thêm provide function vào PresenterModuleRepositoryModule

@Component(modules = [UtilsModule::class, PresenterModule::class, RepositoryModule::class, ApiModule::class])
interface UserComponent {
  ...

  fun inject(loginActivity: LoginActivity)
}

@Module
abstract class PresenterModule {
  ...

  @Binds
  abstract fun provideLoginPresenter(loginPresenterImpl: LoginPresenterImpl): LoginPresenter
}

@Module
abstract class RepositoryModule {
  ...

  @Binds
  abstract fun provideLoginRepository(loginRepositoryImpl: LoginRepositoryImpl): LoginRepository
}

Chúng ta thấy rằng ApiHelper, PreferenceHelperDbHelper đang được sử dụng ở MainRepositoryImpl, LoginRepositoryImpl và có thể là ở những repository khác trong tương lai nữa. Bởi vậy, chúng ta muốn chỉ có một instance duy nhất của các class đó được tạo ra thay vì thêm repository thì thêm 3 instance được khởi tạo. Mở rộng ra trong thực tế, sẽ có những trường hợp chúng ta muốn chỉ một và duy nhất một instance được tạo ra vì:

 1. Chi phí khởi tạo class có thể là không nhỏ và còn tốn nhiều thời gian nữa. VD: Memory cache
 2. Một class là dependency của nhiều class khác nhưng cần là duy nhất để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu. VD: UserData sau khi login có thể được sử dụng bởi nhiều Presenter

Trong trường hợp implement DI thủ công, chúng ta có thể thỏa mãn yêu cầu trên bằng cách truyền cùng một instance cho nhiều class khác nhau. Nhưng với Dagger, vì không thể can thiệp vào quá trình khởi tạo này nên chúng ta cần báo cho Dagger biết bằng cách sử dụng các scope annotation.

Scope

Giải thích một cách đơn giản, scope trong Dagger cho phép chúng ta quản lý vòng đời của dependency bằng cách gắn vòng đời của dependency vào vòng đời của component, tức là khi component còn "sống" thì dependency vẫn sẽ tồn tại còn khi component "chết" thì dependency cũng được tiễn đi Tây Trúc thỉnh kinh theo. Cơ chế này giúp ta giải quyết vấn đề ở trên khi chỉ một instance duy nhất được provide dù nó được request nhiều lần tại nhiều class khác nhau. Tóm lại là một component thì sẽ chỉ một instance được provide - là singleton đối với component đó.

Trước khi sử dụng scope annotation, chúng ta sẽ thử request 2 dependency xem có bao nhiêu instance được tạo ra:

class MainRepositoryImpl @Inject constructor(var apiHelper: ApiHelper,
                       var preferenceHelper: PreferenceHelper,
                       var dbHelper: DbHelper,
                       var dbHelper1: DbHelper
) : MainRepository{
  init {
    println(dbHelper.toString())
    println(dbHelper1.toString())
  }
}

Khi run project, chúng ta nhận được 2 instance khác nhau như sau:

2021-04-09 00:01:26.738 2478-2478/io.srinnix.playground I/System.out: io.srinnix.playground.dagger2.automatic.data.DbHelper@4e7f50e
2021-04-09 00:01:26.739 2478-2478/io.srinnix.playground I/System.out: io.srinnix.playground.dagger2.automatic.data.DbHelper@a41cb2f

Ngoài ra, khi nhìn vào code mà Dagger gen ra, chúng ta cũng có thể hiểu tại sao lại có 2 instance được tạo ra:

public final class DaggerMainComponent implements MainComponent {
  private DaggerMainComponent() { }

  private DbHelper dbHelper() {
    return new DbHelper();
  }
}

Với đoạn code phía trên, mỗi lần dependency được request, một instance mới tương ứng sẽ được tạo ra. Lý do cho việc liên tục khởi tạo những instance mới là bởi chúng ta chưa gán cho các dependency một scope nào, hay trạng thái hiện tại của các dependency đang là unscoped. Khi đó, có thể nói dependency đó chưa thuộc về một component duy nhất nào cả nên có thể được truy cập trong toàn bộ chương trình miễn là bạn đã thêm dependency đó vào dependency graph. Để giải quyết vấn đề luôn luôn khởi tạo mới instance này và tái sử dụng lại những dependency đã từng được khởi tạo rồi, chúng ta cần sử dụng scope annotation để "gắn" vòng đời của dependency vào một component cụ thể nào đó. Khi đó, dependency sẽ được khởi tạo một lần duy nhất, được quản lý bởi component và được tái provide khi được request.

Trong trường hợp này, chúng ta sẽ gắn DbHelper vào MainComponent bằng cách sử dụng một scope annotation được Dagger định nghĩa trước: @Singleton. Các vị trí cần thêm scope annotation là:

 1. Component mà chúng ta muốn sử dụng scope:

  @Singleton
  @Component(modules = [UtilsModule::class, PresenterModule::class, RepositoryModule::class, ApiModule::class])
  interface MainComponent { ... }
  
 2. Những class mà được thêm vào dependency graph bằng @Inject:

  @Singleton
  class ApiHelper @Inject constructor(var userService: MainService) { ... }
  
  @Singleton
  class PreferenceHelper @Inject constructor() { ... }
  
  @Singleton
  class DbHelper @Inject constructor() { ... }
  
 3. Các provide function và bind function của các module gắn với component:

  @Module
  object RepositoryModule {
  
  @Provides
  @Singleton
  @JvmStatic
  fun provideMainRepository(mainRepositoryImpl: MainRepositoryImpl): MainRepository {
    return mainRepositoryImpl
  }
  
  @Provides
  @Singleton
  @JvmStatic
  fun provideLoginRepository(loginRepositoryImpl: LoginRepositoryImpl): LoginRepository {
    return loginRepositoryImpl
  }
  }
  
  @Module
  abstract class PresenterModule {
  
  @Binds
  @Singleton
  abstract fun provideMainPresenter(mainPresenterImpl: MainPresenterImpl): MainPresenter
  
  @Binds
  @Singleton
  abstract fun provideLoginPresenter(loginPresenterImpl: LoginPresenterImpl): LoginPresenter
  }
  

Run project và kiểm tra lại kết quả. Voila! Chỉ có một instance duy nhất được tạo ra:

2021-03-22 10:48:40.391 11937-11937/? I/System.out: io.srinnix.playground.dagger2.automatic.data.DbHelper@86bb88e
2021-03-22 10:48:40.391 11937-11937/? I/System.out: io.srinnix.playground.dagger2.automatic.data.DbHelper@86bb88e

Để chắc chắn hơn, chúng ta lại kiểm tra code mà Dagger gen ra:

public final class DaggerMainComponent implements MainComponent {
  private Provider<DbHelper> dbHelperProvider;

  private DaggerMainComponent() {
   initialize();
  }

  private void initialize() {
    this.dbHelperProvider = DoubleCheck.provider(DbHelper_Factory.create());
  }

  private MainRepositoryImpl mainRepositoryImpl() {
    return new MainRepositoryImpl(apiHelper(), new PreferenceHelper(), dbHelperProvider.get());
  }

  private LoginRepositoryImpl loginRepositoryImpl() {
    return new LoginRepositoryImpl(apiHelper(), new PreferenceHelper(), dbHelperProvider.get());
  }
}

Chúng ta thấy rằng dbHelperProvider sẽ được khởi tạo một lần duy nhất khi DaggerMainComponent được khởi tạo. Và từ sau đó, mỗi khi cần DbHelper, dbHelperProvider.get() sẽ trả về một instance DbHelper duy nhất.

Note:

 • Cái tên Singleton dễ làm chúng ta nhớ đến design pattern Singleton nên có thể gây hiểu nhầm rằng cứ sử dụng annotation này thì các dependency sẽ "sống" trong toàn bộ vòng đời của chương trình. Tuy nhiên, cần phải sửa lại và nhấn mạnh rằng: đây chỉ là một cái tên, Dagger không thể suy ra được vòng đời của dependency dựa vào ý nghĩa của cái tên đó. Dagger chỉ đơn giản dùng tên scope để quyết định xem: có nên provide một instance duy nhất (component có scope trùng với dependency) hay nên tạo ra thêm instance (component có scope khác với dependency).
 • Việc khởi tạo duy nhất 1 instance chỉ có tác dụng khi ta sử dụng chung component. Tức là nếu chúng ta khởi tạo 2 component ở 2 nơi (VD: LoginActivityMainActivity), chúng ta vẫn sẽ có 2 bộ dependency khác nhau.

Với yêu cầu là để DbHelper tồn tại trong suốt chương trình, chúng ta cần khởi tạo và keep component ở một chỗ - nơi có vòng đời bao trùm lên các Activity, thì khi dù cho các Activity được tạo ra hoặc chết đi, các dependency mong muốn vẫn sẽ tồn tại độc lập. Với Android, một chỗ phù hợp để keep các global singleton dependency kiểu này là Application. Cùng với việc chuyển đoạn code khai báo và khởi tạo component sang Application, chúng ta sẽ đổi tên component thành ApplicationComponent để đúng với context hiện tại hơn.

class MyApplication : Application() {

  val applicationComponent: ApplicationComponent by lazy {
    return@lazy DaggerApplicationComponent.builder()
      .utilsModule(UtilsModule(applicationContext))
      .build()
  }
}

Và ở các activity, chúng ta sẽ lấy DaggerApplicationComponent từ MyApplication ra để inject thay vì khởi tạo mới:

class LoginActivity : FragmentActivity() {
  ...

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    (application as? MyApplication)?.applicationComponent?.inject(this)
    ...
  }
}

class MainActivity : FragmentActivity() {
  ...

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    (application as? MyApplication)?.applicationComponent?.inject(this)
    ...
  }
}

Tuy nhiên, nếu gắn vòng đời ApplicationComponent vào MyApplication, những class như MainPresenter, MainRepository, LoginPresenter, LoginRepository sẽ tiếp tục tồn tại trong memory ngay cả sau khi các màn hình MainActivityLoginActivity đóng. Thay vào đó, chúng ta muốn các instance sẽ được tạo mới mỗi khi một màn hình mới được mở lên. Để giải quyết vấn đề này, Dagger cho phép định nghĩa nhiều hơn một component (hay dependency graph) duy nhất. Chúng ta có thể chia ApplicationComponent thành các component nhỏ hơn để đóng gói các dependency có những điểm chung thành một component riêng. Các component nhỏ hơn này cũng sẽ có những scope riêng, đáp ứng đủ mọi loại yêu cầu về vòng đời của chúng ta.

The very first "teenager" program

Trước khi bắt tay vào implement scope, chúng ta sẽ tăng độ khó cho game để thấy rõ hơn sức mạnh của Dagger. Chương trình bây giờ sẽ gồm 4 màn hình như sau:

Flow của app sẽ như sau:

 • Ở màn hình LoginActivity, user sẽ nhập username và password để login
 • Sau khi login thành công, màn MainActivity sẽ mở lên và hiển thị số thông báo chưa đọc
 • Nếu user click vào button Settings, màn SettingsActivity sẽ mở lên. Ở đây, chúng ta có:
  • Button Refresh để mô tả việc refresh và lấy về số notification chưa đọc và hiển thị lên.
  • Button Logout để logout user và trở về màn LoginActivity
 • Khi quay về màn MainActivity, số notification chưa đọc ở đây được update tương ứng với màn SettingsActivity.

Ngoài ra, phần data của app sẽ có thêm một sự thay đổi khi chúng ta sẽ có thêm một class UserManager như một dạng memory cache, giữ thông tin của user (LoggedUserInfo) sau khi đăng nhập thành công.

Với requrirement như trên, chúng ta có thể chia các dependency vào 3 nhóm như sau với vòng đời tương ứng như sau:

 1. Nhóm application: những class chúng ta chỉ muốn tạo một lần và sẽ được tái sử dụng trong suốt ứng dụng. Đó là Context(Application context), ApiHelper, PreferenceHelper, DbHelperUernManager
 2. Nhóm user info: những class sẽ tồn tại khi user login thành công và chỉ bị hủy khi user logout. VD: LoggedUserInfo nằm trong UserManager
 3. Nhóm activity: những class sẽ được khởi tạo khi màn hình được mở lên và hủy khi màn hình đóng: MainPresenter, MainRepository, LoginPresenter, LoginRepository...

Vòng đời của ba nhóm này được mô hình hóa rõ hơn ở biểu đó dưới đây:

Note: UserManager sẽ "sống" trong suốt chương trình nhưng LoggedUserInfo chỉ có mặt sau khi user đã login thành công.

Từ mô hình về application lifecycle ở trên, chúng ta sẽ tạo ra thêm 2 component để quản lý các dependency với vòng đời tương ứng: UserComponentActivityComponent

UserComponent

UserComponent sẽ được khởi tạo sau khi đăng nhập thành công và sẽ tiếp tục tồn tại cho đến khi đóng chương trình hoặc user logout. Vì vậy, trách nhiệm quản lý dependency cho các màn hình xuất hiện sau khi login thành công (MainActivitySettingsActivity) nên là của UserComponent thay vì ApplicationComponent vì nó thể hiện đúng hơn vòng đời của các dependency. Ngoài ra, việc này giúp giảm tải cho ApplicationComponent, làm code được module hóa và dễ đọc hơn.

@Component
interface UserComponent {

  fun inject(mainActivity: MainActivity)

  fun inject(settingsActivity: SettingsActivity)
}

Cùng với UserComponent, chúng ta cần tạo thêm một scope annotation tương ứng để:

 • Phân biệt giữa các component dễ dàng hơn bởi scope annotation sẽ thể hiện phạm vi của component
 • Sử dụng với những dependency mà chúng ta muốn nó chỉ có 1 instance duy nhất trong suốt vòng đời của component.

Annotation tương ứng với UserComponent sẽ là @LoggedUserScope:

@Scope
@MustBeDocumented
@kotlin.annotation.Retention(AnnotationRetention.RUNTIME)
annotation class LoggedUserScope

Note: Về việc tạo scope annotation, chúng ta có thể copy @Singleton và đổi tên là xong.

Sau khi khai báo component, chúng ta cần xác định việc nên giữ component ở đâu, khởi tạo và giải phóng component lúc nào để đảm bảo rằng các dependency mà component đó quản lý sẽ có vòng đời đúng như chúng ta mong muốn. Với UserComponent, câu trả lời cho 3 câu hỏi vừa rồi là:

 • Lưu UserComponent ở đâu? Không thể lưu ở Activity vì khi Activity "đứt" thì UserComponent cũng "đứt" theo. Bởi vậy, chúng ta cần lưu ở một chỗ nào có vòng đời bao trùm các Activity. Application thì sao? Về mặt kỹ thuật thì hoàn toàn được, object này rõ ràng là đáp ứng được yêu cầu của chúng ta khi sẽ sống đủ lâu. Tuy nhiên, việc lưu UserComponent vào Application không hợp lý lắm về mặt cấu trúc vì UserComponent sẽ quản lý những dependency liên quan đến user cơ. Bởi vậy, một class đã có sẵn khác đáp ứng được cả 2 yêu cầu trên là UserManager ``` @Singleton class UserManager @Inject constructor() {

var userComponent: UserComponent? = null

fun isUserLoggedIn() = userComponent != null
}


- Khởi tạo và giải phóng `UserComponent` lúc nào? Chúng ta cần `UserComponent` để inject ở các màn hình sau khi đăng nhập thành công và sẽ không cần `UserComponent` nữa khi logout. Bởi vậy, chúng ta sẽ tạo ra 2 method bên trong `UserManager` để khởi tạo và giải phóng `UserComponent`

fun login(username: String, password: String): Boolean {
initUserComponent(username)
return true
}
fun logout() {
userComponent = null
}
private fun initUserComponent(userName: String) {
userComponent = DaggerUserComponent.builder().build()
}


##### ActivityComponent

Dựa vào tên của component, chúng ta có thể đoán ra component này sẽ gắn đời mình với các activity: activity được mở lên thì component cũng được khởi tạo còn khi activity bị hủy thì component cũng được giải phóng theo. Các activity nằm dưới trách nhiệm của `ActivityComponent` là `LoginActivity`.

@Component
interface ActivityComponent {

fun inject(loginActivity: LoginActivity)

}


Annotation tương ứng sẽ là `@ActivityScope`

@Scope
@MustBeDocumented
@kotlin.annotation.Retention(AnnotationRetention.RUNTIME)
annotation class ActivityScope


Tương tự như với `UserComponent`, chúng ta phải trả lời 3 câu hỏi: lưu ở đâu, khởi tạo và giải phóng lúc nào. Tuy nhiên, vì component này được gắn vào các Activity nên 3 vấn đề kia cũng trở nên dễ dàng hơn. Cụ thể là
- Chúng ta sẽ lưu `ActivityComponent` ở chính các Activity. Lưu ý: Mỗi activity sẽ có một component riêng để với mỗi màn hình, chúng ta cũng sẽ có một bộ dependency riêng.
- Chúng ta sẽ khởi tạo component ở `onCreate()` và có thể bỏ qua khoản giải phóng vì khi Activity đóng thì component cũng sẽ được giải phóng theo.

# Cùng nhìn lại

Vậy là khi chương trình "trưởng thành" hơn với những yêu cầu về vòng đời của các dependency phức tạp hơn, chúng ta đã chia nhỏ "god component" ban đầu ra thành các component nhỏ hơn để quản lý các dependency được chính xác hơn. Tuy nhiên, chương trình của chúng ta vẫn chưa thể chạy vì khi đã chia các component ra, chúng ta cần giải quyết thêm vấn đề giao tiếp giữa các component để đến cuối cùng, một *dependency graph* của cả chương trình vẫn được vẽ ra dựa trên sự kết hợp hài hòa của các *dependency graph* nhỏ hơn. Phần tiếp theo của series sẽ hoàn thành bức tranh lớn ấy.
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Hoa Anh Tú

8 bài viết.
15 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
17 8
Khi xây dựng một màn hình có dạng một list các item trong Android, ta sẽ phải thiết kế layout cho các item của list đó, list đó có thể như thế này ...
Hoa Anh Tú viết hơn 3 năm trước
17 8
White
6 1
Upload ảnh là một chức năng thường thấy ở các ứng dụng trên smartphone hiện nay. Tuy nhiên, khi upload một tấm ảnh lên, các ứng dụng thường sẽ scal...
Hoa Anh Tú viết gần 3 năm trước
6 1
White
5 1
Tại Google I/O 2014, cùng với sự ra mắt của Android Lollipop, Google đã giới thiệu RecyclerView _a better ListView_ với nhiều cải tiến cho phép gia...
Hoa Anh Tú viết hơn 3 năm trước
5 1
Bài viết liên quan
Male avatar
0 1
Introduction Dependency injection (DI) is a technique widely used in programming and well suited to Android development, where dependencies are pr...
Hades viết 11 tháng trước
0 1
White
19 2
Dependency Injection và Inversion of Control – Phần 1: Định nghĩa Series bài viết Dependency Injection và Inversion of Control gồm 3 phần: 1. Địn...
Huy Hoàng Phạm viết hơn 5 năm trước
19 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
8 bài viết.
15 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!