[ANDROID] Cách tổ chức thư mục cho project
Male avatar

Hades viết ngày 08/12/2016

Dưới đây là một cách tổ chức thư mục mà mình cho là khá hợp lý. Hi vọng mọi người có thể tham khảo và góp ý :smile:

  Android_structure
  ├─ com.abc
  │ ├─ activities
  │ ├─ adapters
  │ ├─ fragments
  │ ├─ example
  │ ├─ interfaces
  │ ├─ models
  │ ├─ navigates
  │ ├─ networks
  │ ├─ notifications
  │ ├─ utils
  │ └─ views

Trong đó mỗi thành phần sẽ có 1 ý nghĩa riếng như sau :

com : Tên công ty ( đồng thời nằm trong thư mục root package
abc : Tên viết tắt của team
activities : Các activity sẽ được đưa vào đây
adapters : Dành cho các custom adapter
fragments : Toàn bộ các fragment
example : Tên của project. Trong này sẽ chứa tất cả những gì liên quán đến project bao gồm file Config.java, Application.java.. .
models : Làm việc với preference, làm việc với SQLite,.. .
navigates : Các phương thức điều khiển vào ra của fragment sẽ được đưa vào đây
networks : Xử lý network, picasso, Volley, OKHttp.. .
notifications : Tất cả mọi hoạt động liên quan đến notification, GCM
utils : Các lớp hỗ trợ trong quá trình sử dụng như StorageUtil.java, ImageUtil.java, TextUtil.java..
views : Khai báo các custom view.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

Hades

17 bài viết.
23 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
5 2
1. Đừng dùng lại Đừng sử dụng lại strings cho nhiều màn hình khác nhau. 1. Tưởng tượng rằng bạn có một hộp thoại loading trên 2 màn hình Sign in v...
Hades viết hơn 4 năm trước
5 2
Male avatar
4 0
Giới thiệu RecycleView là một viewGroup mới được giới thiệu trong Android L ( API 21 ). Đây là một viewGroup có chức năng tương tự như ListView nh...
Hades viết hơn 4 năm trước
4 0
Male avatar
2 0
Vấn đề Khi làm việc với CSDL hay networks.. . có những thông số thường xuyên thay đổi như tên CSDL, cổng, tài khoản, người dùng, mật khẩu.. .Nếu n...
Hades viết hơn 4 năm trước
2 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
17 bài viết.
23 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!