[ANDROID] Cách tổ chức thư mục cho project
Male avatar

Hades viết ngày 08/12/2016

Dưới đây là một cách tổ chức thư mục mà mình cho là khá hợp lý. Hi vọng mọi người có thể tham khảo và góp ý :smile:

  Android_structure
  ├─ com.abc
  │ ├─ activities
  │ ├─ adapters
  │ ├─ fragments
  │ ├─ example
  │ ├─ interfaces
  │ ├─ models
  │ ├─ navigates
  │ ├─ networks
  │ ├─ notifications
  │ ├─ utils
  │ └─ views

Trong đó mỗi thành phần sẽ có 1 ý nghĩa riếng như sau :

com : Tên công ty ( đồng thời nằm trong thư mục root package
abc : Tên viết tắt của team
activities : Các activity sẽ được đưa vào đây
adapters : Dành cho các custom adapter
fragments : Toàn bộ các fragment
example : Tên của project. Trong này sẽ chứa tất cả những gì liên quán đến project bao gồm file Config.java, Application.java.. .
models : Làm việc với preference, làm việc với SQLite,.. .
navigates : Các phương thức điều khiển vào ra của fragment sẽ được đưa vào đây
networks : Xử lý network, picasso, Volley, OKHttp.. .
notifications : Tất cả mọi hoạt động liên quan đến notification, GCM
utils : Các lớp hỗ trợ trong quá trình sử dụng như StorageUtil.java, ImageUtil.java, TextUtil.java..
views : Khai báo các custom view.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

Hades

14 bài viết.
17 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
5 2
Những điều cần nhớ Hades 22042017 Đừng dùng lại Đừng sử dụng lại strings cho nhiều màn hình khác nhau. 1. Tưởng tượng rằng bạn có một hộp thoạ...
Hades viết hơn 3 năm trước
5 2
Male avatar
4 0
Giới thiệu RecycleView là một viewGroup mới được giới thiệu trong Android L ( API 21 ). Đây là một viewGroup có chức năng tương tự như ListView nh...
Hades viết gần 4 năm trước
4 0
Male avatar
2 0
Vấn đề Khi làm việc với CSDL hay networks.. . có những thông số thường xuyên thay đổi như tên CSDL, cổng, tài khoản, người dùng, mật khẩu.. .Nếu n...
Hades viết gần 4 năm trước
2 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
14 bài viết.
17 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!