20+ Javascript: Những điều bạn có thể chưa biết

Toán tử 3 ngôi

Longhand

const x = 20;
let big;

if (x > 10) {
  big = true;
} else {
  big = false;
}

Shorthand

const big = x > 10 ? true : false;

Lồng nhau

const big = x > 10 ? " greater 10" : x < 5 ? "less 5" : "between 5 and 10";

Gán giá trị

Longhand

if (variable1 !== null || variable1 !== undefined || variable1 !== '') {
   let variable2 = variable1;
}

Shorthand

const variable2 = variable1 || 'new';

Khai báo

Longhand

let x;
let y;
let z = 3;

Shorthand:

let x, y, z=3;

If

Long

if (likeJavaScript === true)

Short

if (likeJavaScript)

Long

let a;
if ( a !== true ) {
// do something...
}

Short

let a;
if ( !a ) {
// do something...
}

For

Longhand:

for (let i = 0; i < allImgs.length; i++)

Shorthand:

for (let index in allImgs)

Shorthand for Array.forEach:

function logArrayElements(element, index, array) {
 console.log("a[" + index + "] = " + element);
}
[2, 5, 9].forEach(logArrayElements);
// logs:
// a[0] = 2
// a[1] = 5
// a[2] = 9

Short-circuit Evaluation

Longhand:

let dbHost;
if (process.env.DB_HOST) {
 dbHost = process.env.DB_HOST;
} else {
 dbHost = 'localhost';
}

Shorthand:

const dbHost = process.env.DB_HOST || 'localhost';

Object Property Shorthand

ES6
Longhand:

const obj = { x:x, y:y };

Shorthand:

const obj = { x, y };

Arrow Functions

Longhand:

function sayHello(name) {
 console.log('Hello', name);
}

setTimeout(function() {
 console.log('Loaded')
}, 2000);

list.forEach(function(item) {
 console.log(item);
});

Shorthand:

sayHello = name => console.log('Hello', name);

setTimeout(() => console.log('Loaded'), 2000);

list.forEach(item => console.log(item));

Implicit Return

Longhand:

function calcCircumference(diameter) {
 return Math.PI * diameter
}

Shorthand:

calcCircumference = diameter => (
 Math.PI * diameter;
)

Default Parameter

Longhand:

function volume(l, w, h) {
 if (w === undefined)
  w = 3;
 if (h === undefined)
  h = 4;
 return l * w * h;
}

Shorthand:

volume = (l, w = 3, h = 4 ) => (l * w * h);

volume(2) //output: 24

Template Literals

Longhand:

const welcome = 'You have logged in as ' + first + ' ' + last + '.'

const db = 'http://' + host + ':' + port + '/' + database;

Shorthand:

const welcome = `You have logged in as ${first} ${last}`;

const db = `http://${host}:${port}/${database}`;

Destructuring Assignment

Longhand:

const observable = require('mobx/observable');
const action = require('mobx/action');
const runInAction = require('mobx/runInAction');

const store = this.props.store;
const form = this.props.form;
const loading = this.props.loading;
const errors = this.props.errors;
const entity = this.props.entity;

Shorthand:

import { observable, action, runInAction } from 'mobx';

const { store, form, loading, errors, entity } = this.props;
 const { store, form, loading, errors, entity:contact } = this.props;

Multi-line String

Longhand:

const lorem = 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur\n\t'
  + 'adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt\n\t'
  + 'ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim\n\t'
  + 'veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris\n\t'
  + 'nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute\n\t'
  + 'irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse.\n\t'

Shorthand:

const lorem = `Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
  adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
  ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
  veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
  nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
  irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse.`

###Spread Operator
Longhand

// joining arrays
const odd = [1, 3, 5];
const nums = [2 ,4 , 6].concat(odd);

// cloning arrays
const arr = [1, 2, 3, 4];
const arr2 = arr.slice()

Shorthand:

// joining arrays
const odd = [1, 3, 5 ];
const nums = [2 ,4 , 6, ...odd];
console.log(nums); // [ 2, 4, 6, 1, 3, 5 ]

// cloning arrays
const arr = [1, 2, 3, 4];
const arr2 = [...arr];
const { a, b, ...z } = { a: 1, b: 2, c: 3, d: 4 };
console.log(a) // 1
console.log(b) // 2
console.log(z) // { c: 3, d: 4 }

Method

Longhand:

var obj = {
 foo: function() {
  /* code */
 },
 bar: function() {
  /* code */
 }
};

Shorthand:

var obj = {
 foo() {
  /* code */
 },
 bar() {
  /* code */
 }
};

Tham chiếu

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

lotus

7 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
10 0
Emmet là gì? Emmet là một plugin cho các code editor phổ biến như Sublime text, atom, bracket,… Emmet giúp việc code html và css nhanh hơn và đ...
lotus viết 1 năm trước
10 0
White
3 1
Tôi bắt đầu tự hỏi, rằng có tồn tại không, một kỹ năng giúp ta đối mặt với mọi thứ trong cuộc sống. Nếu có thì nó là gì và làm sao để phát triển?...
lotus viết 1 năm trước
3 1
White
1 0
Thành phần Có 3 thành phần chính trong redux: Store: Lưu trữ các trạng thái(State) của ứng dụng Action: Hành động của người dùng Reducer: Th...
lotus viết 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
10 2
I. Sass và Gulp là gì? 1. Sass (Link) là một CSS PreProcessor (Tương tự Less, Stylus, …). Sass được sinh ra để giúp bạn viết CSS nhanh và rõ ràn...
Sang Nguyễn Đắc viết hơn 1 năm trước
10 2
White
12 3
Series JavaScript sida – Bind, Call và Apply trong JavaScript Để hiểu rõ về các hàm được đề cập trong bài viết này, các bạn nên ôn lại chút kiến t...
Huy Hoàng Phạm viết hơn 2 năm trước
12 3
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
7 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!