#2 Số Lượng Số Từ a -> b Không Chia Hết Cho Bất Kỳ Số Nào Từ c -> d
#giaithuat #sohoc
2
Male avatar

DatLuu viết ngày 25/06/2019

Số Lượng Số Từ a -> b Không Chia Hết Cho Bất Kỳ Số Nào Từ c -> d

Liên Hệ

Ý Tưởng

Tiếp nối của cách 2 (#1)

Giải Quyết Vấn Đề

Cách 2 (#1)

// Time: O(1)
// Space: O(1)
int d2 = n/2; // 2
int d3 = n/3; // 3
int d5 = n/5; // 5
int d7 = n/7; // 7

int d6 = n/6; // 2, 3
int d10 = n/10; // 2, 5
int d14 = n/14; // 2, 7
int d15 = n/15; // 3, 5
int d21 = n/21; // 3, 7
int d35 = n/35; // 5, 7

int d30 = n/30; // 2, 3, 5
int d42 = n/42; // 2, 3, 7
int d70 = n/70; // 2, 5, 7
int d105 = n/105; // 3, 5, 7

int d210 = n/210; // 2, 3, 5, 6

int d2_3_5_7 = (d2 + d3 + d5 + d7) - (d6 + d10 + d14 + d15 + d21 + d35) + (d30 + d42 + d70 + d105) - d210; 
ull res = n - d2_3_5_7;
cout << res;

Các Bước Giải Quyết

[1] Tìm các số nguyên tố từ c -> d
[2] Tìm tổ hợp từ các số nguyên tố vừa tìm
[3] Tìm số lượng số phần tử của mỗi tổ hợp từ (1->a, 1->b)
[4] Tìm số lượng số từ a -> b chia hết cho bất kỳ số nào từ c -> d ( [1->b] - [1-a] )
[5] Tính phần bù ( Kết Quả )

Độ Phức Tạp

[1] O(d*loglog(d)) (Sàng Eratosthenes), O(d) (Sàng Atkin)
[2] O(2^k) (s: số lượng số nguyên tố)
[3] O(2^k) (2^k-1 là số lượng tổ hợp)
[4] O(k)
[5] O(1)
=> O(2^k)
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

DatLuu

2 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Số Lượng Số Từ 1 n Không Chia Hết Cho Bất Kỳ Số Nào Từ 2 10 Liên Hệ Sàng Nguyên Tố Tổ hợp các số tạo ra từ tích của các thừa số nguyên tố p1,...
DatLuu viết hơn 2 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
Male avatar
1 0
Số Lượng Số Từ 1 n Không Chia Hết Cho Bất Kỳ Số Nào Từ 2 10 Liên Hệ Sàng Nguyên Tố Tổ hợp các số tạo ra từ tích của các thừa số nguyên tố p1,...
DatLuu viết hơn 2 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!