1001 lỗi gặp phải khi code angularX

Bài viết sẽ tổng hợp lại các lỗi thường gặp phải khi làm việc với framework AngularX,

E0001: ExpressionChangedAfterItHasBeenCheckedError

log

ERROR Error: ExpressionChangedAfterItHasBeenCheckedError: Expression has changed after it was checked. Previous value: 'null: undefined'. Current value: 'null: 0'.
at viewDebugError (core.js:7601)
  at expressionChangedAfterItHasBeenCheckedError (core.js:7589)
  at checkBindingNoChanges (core.js:7691)
  at checkNoChangesNodeInline (core.js:10552)
  at checkNoChangesNode (core.js:10541)
  at debugCheckNoChangesNode (core.js:11144)
  at debugCheckRenderNodeFn (core.js:11098)
  at Object.updateRenderer (bfs-variablen-klient-dropdown-grid.component.html:49)
  at Object.debugUpdateRenderer [as updateRenderer] (core.js:11087)
  at checkNoChangesView (core.js:10442)

Description

 • Lỗi này rất hay gặp phải khi mà khai báo 1 biến mà không gán giá trị default cho nó
 • Hoặc giá trị được gán ở 1 event onReady thì luôn được instance mỗi lần có giá trị mới.

Code Before

totalRecords: number;

onReady() {
    this.totalRecords = e.component.totalCount() > 0 ? e.component.totalCount() : 0;
}

Code After

totalRecords: number = 0;

onReady() {
    const counts: number = e.component.totalCount();
    this.totalRecords = counts > 0 ? counts : 0;
}

E0001.2

ERROR Error: ExpressionChangedAfterItHasBeenCheckedError: Expression has changed after it was checked. Previous value: 'isShowProgressBar: [object Object]'. Current value: 'isShowProgressBar: true'

Code before

<app-progress-bar
[isShowProgressBar]="variablenSandbox.getVariablenLoading$ | async"
>
</app-progress-bar>
<app-progress-bar
[isShowProgressBar]="isShowProcess"
>
</app-progress-bar> 
this.subscription.add(
 this.variablenSandbox.getVariablenLoading$.subscribe(loading => {
  this.isShowProcess = loading;}));
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

NamNguyen

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!